• Възложител: Агенция по Заетостта
  • Изпълнител: ЕТ "Ангелин Бахчеванов - Гелесофт".
  • Партньори: “Стил - Саркис Алтънджиян” Бургас..
  • Схема за безвъзмездна помощ: “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
  • Проект: Чрез обучение и квалификация към конкурентноспособност и трайна зетост.
  • Територия: Горна Оряховица, Лясковец и Стражица
  • Бенефициенти: 22 безработни лица, регистрирани в ДБТ.
  • Обучения: Оператор на компютър и Строител - кофражи.
  • Заетост: Последваща заетост на 50% от успешно завършилите лица.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

* Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ.
** Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Ангелин Бахчеванов - ГелеСофт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.