Цели:

 • Общата цел на проекта е чрез заложените дейности за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация да се постигне:
  • Повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани в ДБТ;
  • Повишаване на икономическата им активност;
  • Интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда;
  • Удължаване на активната трудова дейност;
  • Създаване на условия за трайна заетост.
 • Специфични цели:
  • Подобряване на достъпа на безработни лица до пазара на труда;
  • Интегриране уязвимите групи на пазара на труда;
  • Създаване на условия за устойчива заетост;
  • Създаване на условия за учене през целия живот.

* Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ.

** Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Ангeлин Бахчеванов - Гелесофт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.