Контакти:

 

 • "Център за професионално обучение" Гелесофт
  гр. Горна Оряховица
  ул. "М. Тодоров" 20
  тел: 0618 / 60 999
  тел: 0618 / 64 333
  e-mail: gs-mbox@gelesoft.com
 • Форум

 

* Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ.

** Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Ангeлин Бахчеванов - Гелесофт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.