Дейности:

Целите ще бъдат постигнати чрез предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработните лица, а именно:

  •  Провеждане на обучителен курс за придобиване на професионална квалификация (1 степен) по професията “Оператор на компютър”, специалност „Текстообработване” – 11 курсиста;
  • Провеждане на обучителен курс по част от професия “Строител” – специалност “Кофражи” за придобиване на допълнителни специфични умения – 11 курсиста;
  • Осигуряване на заетост на 50% от успешно завършилите курсисти – 11 лица.

* Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ.

** Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Ангeлин Бахчеванов - Гелесофт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.