Постигната ефективност :

  • Успешно приключил курс 2 "Кофражи"
  • 11бр. обучени безработни лица по част от професия "Строител - кофражи"
  • 11бр. успешно завършили курс по част от професия "Строител - кофражи"
  • Успешно приключил курс 1 "Оператор на компютър"
  • 11бр. обучени безработни лица по професия "Оператор на компютър"
  • 11бр. успешно завършили курс по професия "Оператор на компютър"
  • 11 курсиста назначени на трудов договор

* Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ.

** Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Ангeлин Бахчеванов - Гелесофт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.