Целеви групи:

  • Целевата група са безработни лица, регистрирани в ДБТ и отговарящи на условията за минимално входящо образователно ниво за съответната професия и не са включвани в същите обучения по други програми, мерки и проекти

* Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ.

** Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Ангeлин Бахчеванов - Гелесофт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.