Очаквани резултати:

  • 2 броя проведени курсове;
  • 22 обучени безработни лица;
  • от 20 до 22 курсиста успешно завършили обученията;
  • от 10 до 11 завършили курсиста, назначени на трудов договор;
  • минимална продължителност на заетостта – 9 месеца;

* Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ.

** Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ “Ангeлин Бахчеванов - Гелесофт" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.